fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij Beautymark partij is, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Beautymark uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Beautymark en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Aangaan overeenkomst

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor het eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Beautymark.
De verplichtingen gaan nooit verder dan door Beautymark schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

De diensten van Beautymark zijn te koop via de knop bij de desbetreffende dienst. Door een dienst te boeken ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Alle offertes en aanbiedingen van Beautymark zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd 30 dagen na dagtekening. Na verval van het aanbod is Beautymark gerechtigd het aanbod te wijzigen.

Beautymark kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Beautymark daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Beautymark anders aangeeft.

Het aanbod is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Beautymark mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Een overeenkomst komt pas tot stand indien de opdrachtgever en Beautymark de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben ‘de opdrachtbevestiging’.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Medewerking door opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal Beautymark steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Beautymark verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever en is Beautymark bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5: Uitvoering

5.1 Beautymark zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Beautymark het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Beautymark is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uit gevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.4 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Beautymark de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6: Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Beautymark in principe slechts worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door de opdrachtgever worden vergoed volgens de op dat moment afgesproken tarieven.

6.3 De opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4 Indien naar het oordeel van Beautymark een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen, is Beautymark bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7: Prijs en betaling

7.1 Bij boeking kun je kiezen voor betaling met IDeal / Bancontact / PayPal / Creditcard / vooraf overmaken. De betalingen worden uitgevoerd door Mollie.
• Voor diensten betaal je per dienst. Nadat jouw betaling voor de dienst is ontvangen, zullen de werkzaamheden hiervoor in gang worden gezet.
• Heb je gekozen voor termijnbetaling? Dan betaal je de eerste termijn direct bij boeking en de volgende termijnen elk een maand later totdat alle termijnen zijn voldaan.

7.2 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Beautymark is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

7.3 Heeft de opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Beautymark dan geeft de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de Opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

7.4 De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 8: Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Beautymark schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Beautymark ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Beautymark opgeschort. In dat geval is Beautymark verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

9.2 Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Beautymark zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Beautymark kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc.

9.3 Indien Beautymark bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Beautymark gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Indien Beautymark aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2 Beautymark is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautymark is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of on- volledige gegevens.

10.3 Indien Beautymark aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Beautymark beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.4 Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

10.5 Beautymark is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Beautymark aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Beautymark toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Beautymark is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.7 Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Beautymark niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

10.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Beautymark.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Beautymark behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Beautymark heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Annulering

Beautymark behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in
redelijkheid niet meer van Beautymark kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Beautymark de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13: Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Beautymark partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 De rechter in de Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Beautymark het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14.4 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet- nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15: Slotbepaling

Beautymark is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst online beschikbare versie van de algemene voorwaarden.